Feitelijke informatie

 • Naam: Stichting Nederland Wordt Beter
 • KVK nummer: 59381523
 • RSIN: 853451370
 • IBAN: NL09TRIO 0197966691
 • BTW nr: _______ nvt niet BTW plichtig

Bestuur

 • Jerry Afriyie (Voorzitter)
 • Roelof Jan Minneboo (Penningmeester)
 • Devika Partiman (Secretaris)
 • Betrokkenen :De dagelijkse werkzaamheden staan onder leiding van bestuursvoorzitter Jerry Afriyie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, aansturing van het (vrijwillige) team en woordvoering.
 • Er waren in 2019 150 vrijwilligers betrokken

Missie en Beleidsplan

 • Nederland Wordt Beter (NLWB) zet zich in voor een inclusieve samenleving door middel van bewustwording rond en educatie over het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden.
 • NLWB focust hiervoor op de volgende doelen: onderwijs over het koloniale en slavernijverleden een vast onderdeel te maken in het curriculum van Nederlandse scholen, Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype en een landelijke herdenking van het slavernijverleden.
 • Onze focus in 2020/2021 ligt bij de ontwikkeling van onze lespakketten: Geschiedenis van Sinterklaas en Piet, Slavernij toen – Racisme nu, en daarnaast bij de herlancering van Feest Voor Alle Kinderen. Ook focussen we op groei en verzelfstandiging van onze structurele projecten, o.a. door het aanstellen van vaste teams en coördinatoren.

Financiën

 • Nederland Wordt Beter draait op dit moment bijna volledig op vrijwilligers en donaties. Het project de Dag van Empathie wordt financieel ondersteund door fondsen en subsidie (in 2020 zijn dit: VSBFonds, Gemeente Amsterdam). Het project Feest Voor Alle Kinderen ontving in 2020 een bijdrage van het VSBFonds en donaties van organisaties. Met die financiële ondersteuning worden campagnes opgezet, onkostenvergoedingen voor vrijwilligers betaald, evenementen georganiseerd en eventuele inhuur van derden gefinancierd. Nederland Wordt Beter heeft geen winstoogmerk.
 • Werving van financiële middelen ligt in handen van het bestuur. Dat werk bestaat onder meer uit gesprekken voeren met fondsen, fonds aanvragen indienen, en het werven van donateurs. Ook stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast, waarin geplande uitgaven en inkomsten worden vastgelegd.

Beloningsbeleid

 • Stichting NLWB heeft geen vaste medewerkers, iedereen die een bijdrage levert aan Stichting NLWB doet dit op een vrijwillige basis en is een vrijwilliger. Afhankelijk van het project worden er bescheiden vergoedingen uitgekeerd aan projectcoördinatoren en andere vrijwilligers. Verder krijgen de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Voor de vrijwilligers geldt dat alle onkosten worden vergoed en bij de inhuur van derden hebben we oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde uurtarieven. Deze worden verantwoord in de jaarverslagen.

Ons laatste jaarverslag is hier te vinden.